Osmo Actionの全メニューザクっと解説!初心者の方へアクティベーションから本体操作までこれを見れば何となくOK。【開封レビュー】

via https://youtu.be/JfKZpKJ5mFI